Comuna Largu

- Judetul Buzau -

comuna largu

Concurs - Inspector debutant

DOCUMENTUL AICI

     Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de executie de inspector debutant in cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul U.A.T. Largu.

1. Condiţii de desfăşurare a concursurilor:
- dosarele candidaţilor se depun la sediul Primăriei Comunei Largu, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului până la data de 11.12.2019, ora 16,00 ;

- sustinere proba scrisa in data de 23.12.2019, ora 10,00 ;
- sustinere probei interviu se face în conformitate cu art.56 din H.G.nr.611/2008 actualizată.

 


Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de executie de inspector debutant in cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 din OUG. Nr. 57/2019 Codul administrativ;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, Dosarul de Înscriere va cuprinde :
a) formularul de înscriere pevăzut in anexa 3 din HG nr.611/2008, cu modificările ulterioare;

b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări ;
e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul
administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.
f)copia carnetului de muncă şi dupa caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g)copia adeverinţei care atestă starea de sănatate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului ;
h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i) cazierul judiciar;
j) declaratia pe propria răspundere sau adeveriţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.