Comuna Largu

- Judetul Buzau -

comuna largu

Concurs - Referent clasa III grad profesional asistent

DOCUMENT AICI

     Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de executie de referent clasa III grad profesional asistent, Compartiment Stare Civila in cadrul U.A.T. Largu, motiv pentru care doreste publicarea anuntului de recrutare in data de 22.11.2019.

1. Condiţii de desfăşurare a concursurilor:
- dosarele candidaţilor se depun la sediul Primăriei Comunei Largu, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea cocursului pana la data de 11.12.2019, ora 16,00 ;

 

- sustinere proba scrisa in data de 23.12.2019, ora 10,00 ;
- sustinerea probei interviu se face in conformitate cu art.56 din H.G. nr.611/2008 actualizata.


Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de executie referent clasa III grad profesional asistent, Compartiment Stare Civila:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 din OUG. Nr. 57/2019 Codul administrativ; - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime minima in specialitatea studiilor este de 1 an;
Dosarul de Înscriere va cuprinde :
a) formularul de înscriere pevăzut in anexa 3 din HG nr.611/2008, cu modificările ulterioare;

b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări ;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.
f) copia carnetului de muncă şi dupa caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănatate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului ;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i) cazierul judiciar;
j) declaratia pe propria răspundere sau adeveriţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.