Comuna Largu

- Judetul Buzau -

comuna largu

Concurs - Secretar general

DOCUMENTUL AICI

   Primăria Comunei Largu, organizează la sediul Primariei comunei Largu, judeţul Buzău, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de Secretar general al comunei Largu, motiv pentru care doreste publicarea anuntului de recrutare in data de 22.11.2019.

1. Condiţii de desfăşurare a concursurilor:
- dosarele candidaţilor se depun la sediul Primăriei Comunei Largu, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului de recrutare, începand cu data de 22.11.2019 până in data de 11.12.2019, ora 16,00 ;
- selecţia dosarelor se va efectua în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor,

- sustinere proba scrisa in data de 23.12.2019, ora 10,00 ;
- sustinerea probei interviu se face in conformitate cu art.56 din H.G. nr. 611/2008 actualizata.

 


Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de secretar general al comunei

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 din OUG. Nr. 57/2019 Codul administrativ;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridica, administrativa sau stiinte politice;

- pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- în cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a), pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a);

b)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
c)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.
-vechime în specialitatea studiilor necesara esercitarii functiei publice -5 ani;
Dosarul de Înscriere va cuprinde
a)formularul de înscriere pevăzut in anexa 3 din HG nr.611/2008, cu modificările ulterioare;

b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări ;
e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.
f)copia carnetului de muncă şi dupa caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g)copia adeverinţei care atestă starea de sănatate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului ;
h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i) cazierul judiciar;
j) declaratia pe propria răspundere sau adeveriţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.