Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Largu

- Judetul Buzau -

comuna largu

Anunt concurs UAT Largu

Anunț concurs UAT Largu                                                  DOCUMENTUL AICI

 • consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Achiziții Publice.

Condiții de desfășurare a concursului:

- dosarele candidaților se depun la sediul Primăriei Comunei Largu, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului privind organizarea concursului de recrutare, începând cu data de 02.10.2020 până in data de

 • ora 16,00;
 • selecția dosarelor se va efectua în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • susținere proba scrisa in data de 04.11.2020, ora 10,00;
 • susținere probei interviu in data de 06.11.2020, in conformitate cu 56 din H.G. 611/2008 actualizata.

Condițiile de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.465 din OUG. Nr. 57/2019 Codul administrativ;
 • studii universitare de licența absolvite cu diploma de licența sau echivalent in domeniul științelor economice
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minimum 1 an.

Dosarul de înscriere va cuprinde :

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 • copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

 

 • Bibliografie si tematica
  pentru funcția publica vacanta de execuție consilier achiziții publice,
  clasa I, grad profesional asistent. Compartiment achiziții publice:
 • Constituția României, republicată;
 • U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr.53/2003, privind Codul muncii,(r2) republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr.82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completerile ulterioare;
 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările si completările ulterioare;
 • U.G. nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, cu modificrile si completările ulterior;
 • G. nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificrile si completările ulterior;
 • Ordinul 1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor- cadru de achiziție publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;
 • Legea nr.455/2001 privind semnătură electronica, cu modificările si completările ulterioare;
 • G. nr. 395/2016/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;
 • OG nr 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata cu modificările si completările ulterioare;
 • Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii

legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail prevăzută la art. 39 alin. (I1) lit. h).

 • Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziție candidaților de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric.
 • Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs se pot obține la sediul Primăriei Comunei Largu, sat Largu, str.Ion Creanga nr.83, comuna Largu, județul Buzău, persoană de contact Radu Tuta - referent, telefon 0238.757.865 incepand cu data de 02.10.2020.
 • Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul

Compartimentului Financiar - Contabil

Condiții de desfășurare a concursului:

 • dosarele candidaților se depun la sediul Primăriei Comunei Largu, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului privind organizarea concursului de recrutare, începând cu data de 02.10.2020 până in data de
 • ora 16,00;
 • selecția dosarelor se va efectua în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • susținere proba scrisa in data de 04.11.2020, ora 10,00;
 • susținere probei interviu in data de 06.11.2020, in conformitate cu 56 din H.G. 611/2008 actualizata.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.465 din OUG. Nr. 57/2019 Codul administrativ;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minimum 7 ani.

Dosarul de înscriere va cuprinde :

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 • copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

i) cazierul judiciar;

j) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

 • Bibliografie si tematica pentru inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Financiar - Contabil:
 • Constituția României, republicată;
 • U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr.53/2003, privind Codul muncii,(r2) republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr.82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 270/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice
 • M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cumodificarile si comletarile ulterioare;
 • Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal - Titlul V, IV, X, XI, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare;
 • G. nr. 1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;
 • Legea nr.455/2001 privind semnătură electronica, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;
 • OG nr 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata cu modificările si completările ulterioare;

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail prevăzută la art. 39 alin. (I1) lit. h).

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziție candidaților de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs se pot obține la sediul Primăriei Comunei Largu, sat Largu, str.Ion Creanga nr.83, comuna Largu, județul Buzău, persoană de contact Radu Tuta - referent, telefon 0238.757.865 incepand cu data de 02.10.2020.

 • referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul

Compartimentului Stare Civila

Condiții de desfășurare a concursului:

 • dosarele candidaților se depun la sediul Primăriei Comunei Largu, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului privind organizarea concursului de recrutare, începând cu data de 02.10.2020 până in data de
 • ora 16,00;
 • selecția dosarelor se va efectua în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • susținere proba scrisa in data de 04.11.2020, ora 10,00 ;
 • susținere probei interviu in data de 06.11.2020, in conformitate cu 56 din H.G. 611/2008 actualizata.

Condiții de participare:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.465 din OUG. Nr. 57/2019 Codul administrativ;
 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minimum 1 ani.

Dosarul de înscriere va cuprinde :

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 • copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;

j)   declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

 • Bibliografie si tematica pentru referent, clasa III, grad
  profesional asistent, Compartiment Stare Civila:
 • Constituția României, republicată;
 • U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr.53/2003, privind Codul muncii,(r2) republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;
 • G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările si completările ulterioare.
 • G nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările si completările ulterioare.
 • Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
 • G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
 • OG nr 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata cu modificările si completările ulterioare;

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail prevăzută la art. 39 alin. (1L) lit. h).

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziție candidaților de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs se pot obține la sediul Primăriei Comunei Largu, sat Largu, str.Ion Creanga nr.83, comuna Largu, județul Buzău, persoană de contact Radu Tuta - referent, telefon 0238.757.865 incepand cu data de 02.10.2020.